top of page
Kde se mediace koná

Více o mediaci

Mediace většinou vedeme v mediační místnosti se čtyřmi křesly. Je to proto, že se mediace většinou účastní dvě strany - muž a žena a dva mediátoři - muž a žena kvůli genderové vyváženosti.

Pokud se mediace účastní i děti, vedeme mediace v patře v místnosti, kde je více prostoru, protože kromě rodičů a dvou mediátorů se mediace účastní i dítě nebo děti a sociální pracovnice, která jim pomáhá s vyjádřením názoru nebo je jinak podporuje.

Mediace nabízíme i dalším rodinným příslušníkům, pěstounům atd.

Začátek mediace

Rozhovor většinou začínáme tím, že si s klienty vyjasňujeme, zda-li potřebují ještě mluvit tom, co

je mediace, co je tady čeká a co je úlohou mediátorů.

Dále pokračujeme tím, že si  s klienty upřesníme, jestli mají na mediaci 3 hodiny času, které mediační centrum nabízí. Klienti je nemusí využít, mohou kdykoliv mediaci ukončit, pokud pro ně není zcela užitečné, nebo od něj očekávali něco jiného, a to i v případě, že mediace je nařízená soudem nebo OSPOD.

Klienti také určují, kdy potřebují přestávku, protože tři hodiny jsou opravdu dlouhá doba a rozhovory bývají náročné i emočně vypjaté. Tímto naplňujeme princip dobrovolnosti mediace. Pokud se mediace účastní i dítě, řídí se režim přestávek a ukončení mediace zejména podle dítěte.

Na začátku mediace nabídneme podložky na psaní, pokud si klienti chtějí něco poznamenat.

Také se dohodneme, jak se budeme vzájemně oslovovat.

Model mediace

V našem mediačním centru postupujeme podle modelu transformativní mediace, která klade velkou zodpovědnost za průběh, způsob vedení rozhovoru i témata na klienty. Proto nabízíme klientům, aby si, pokud to potřebují, sami určili pravidla, která pro rozhovor potřebují.

Jedině v případě, že se mediace účastní dítě a setkání nebo aktuální situace je pro dítě velmi náročná, může sociální pracovnice setrvání dítěte na mediaci ukončit.

 

Stává se, že klienti očekávají, že budeme jako mediátoři usměrňovat jejich chování, radit, dávat za pravdu jedné straně nebo s ní uzavírat „spojenectví“. Nic takového od mediátorů nemůžete čekat.

Mediace je příležitost pro strany vyjasnit si a více porozumět vnímání druhého a dělat rozhodnutí, která jim v jejich situaci dávají smysl.

Výstupy z mediace

​Mediační setkání můžou mít rozdílné výstupy.

Někdy může být výstupem

- lepší porozumění situaci, pohledu druhého,

- zjištění, že potřebuji kontaktovat dalšího odborníka,

- ujasnění, jaké kroky potřebuji v mé situaci udělat,

- dohoda (a to buď ústní, nebo písemná).

Dohodu sepisují mediátoři společně s klienty, tak aby se klienti mohli vyjadřovat k její formulaci. Dohodu mediátoři přímo vytisknou a všechny strany a mediátoři ji podepíší. Dohoda může sloužit jako stvrzení toho, na čem se strany dohodly. Tuto dohodu mohou strany využít jak pro sebe, tak jako podklad pro soudní rozhodnutí nebo jako zprávu pro OSPOD.

Opakovaná setkání

Před koncem setkání dávají mediátoři možnost klientům pokračovat v mediaci.  Tuto možnosti klienti mohou a nemusí využít, je to pouze na jejich rozhodnutí, jestli jim vedení rozhovoru za přítomnosti mediátorů dává smysl.

 

Někteří klienti docházejí na mediační setkání i delší čas, např. půl roku, protože jim pomáhá v jejich rozhodnutích, která postupně přijímají. Někteří klienti se vracejí i po několika letech. Cílem mediátorů a způsobu vedení mediace je, aby nás naši klienti nepotřebovali a našli způsob, jak se spolu dohodnout bez naší přítomnosti. Někteří klienti potřebují pouze jedno setkání, na kterém si všechno potřebné dohodnou, a pak už naši pomoc nepotřebují.

Zápis ze setkání

Z každého mediačního setkání sepisují mediátoři zápis. Zápis slouží jako informace o tom, že se mediace konala a zakládá se do spisu klientů.

Mediátoři na konci mediace shrnou témata, oblasti shody a v případě neshody shrnou úhly pohledů na danou věc, ideálně včetně důvodů které k tomu danou stranu vedou. Toto je zpravidla zápis z mediace.

Klienti jsou informováni o tom, co je v zápise a mohou se k tomu vyjádařit.

Stejně tak si o zápis mohou zažádat sociální pracovnici MCOL, která jim jej pošle na email, nebo jim jej připaví k osobnímu vyzvednutí.

Mediátoři také zapisují, zda-li je rodina poslaná od soudu, případně jak se zpráva dostane na soud. A také termín dalšího mediačního setkání, nebo do kterého data se strany ozvou mediačnímu centru ohledně další mediace.

Pocity klientů

Někteří klienti se cítí trapně, že jim s jejich osobními problémy musí pomáhat cizí osoba nebo, že musí poslouchat cizí osoba velmi intimní informace, často velmi bolestné. My jako mediátoři máme speciální výcvik a sledujeme v rozhovorech klientů spíše to, jak se posunují ve způsobu vedení rozhovoru, znovunavazování důvěry, jak jsou schopní přijímat rozhodnutí a plánovat další kroky v jejich situaci. To dává smysl naší práci. Pokud nás nějaký příběh zasáhne, máme možnost využít supervizora a své emoce, které vyvstaly během mediace, s ním zpracovat.

Cena mediace

​Mediace je pro klienty MCOL poskytována zdarma v rámci sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

Služba je zdarma díky dotacím a příspěvkům od Statutárního města Olomouc, Olomouckého kraje a MPSV. Děkujeme.

bottom of page